Adatkezelési   tájékoztató

Adatkezelés és adatvédelem
I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról
 2. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
  lakcímadatok kezeléséről
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 4. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 6. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  Az adatvédelem célja, hogy az aktivonlinereklamok.hu oldalhoz kapcsolódó regisztráció igénybevétele
  során a természetes személyek magánszférája ne sérüljön, az adatkezelő a törvényi
  rendelkezéseket maximálisan tiszteletben tartsa.
  II. Az adatkezeléssel és az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak
  meghatározása
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy –
  közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
  kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból
  levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a
  politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
  meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a
  kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatok, továbbá a
  bűnügyi személyes adat;
 • adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele
  és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra
  hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további
  felhasználásuk megakadályozása is;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
  megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja
  vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
  kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
  adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
  nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
  megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
  rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
  hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
  többé nem lehetséges;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
  vagy az adatfeldolgozóval.
  III. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó alapelvek
 • személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető;
 • az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának;
 • csak olyan személyes adat kezelhető, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
 • a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
  kezelhető;
 • az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
 • az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és
  naprakészségét;
 • az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
  szükséges ideig lehessen azonosítani;
 • személyes- és különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban
  hozzájárul, vagy törvény közérdekből elrendeli.
  IV.Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó szabályok
 1. Az adatok kezelője
  Aktív Online Reklámok
  1191 Budapest, Hamvas utca 7-9
  Ambrus László Istvánné
  Adószám: 68135755-1-23
  Közösségi adószám: HU68135755
  Nytsz.: 51281610
  email: sosinformacio@gmail.com . Az adatok
  kizárólag informatikai fejlesztéssel/karbantartással összefüggésben kerülhetnek átadásra a
  programozó kollegánk, mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó tevékenységének
  ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó fentiek szerinti kifejezett hozzájárulása. Az
  adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályozás az általános szerződési feltételek
  részét képezi, így a felhasználók a regisztrációval és az általános szerződési feltételek
  elfogadásával nyilatkoznak arról, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadják.
 2. Az adatok felvétele
  Az adatok felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. A regisztrációs adatlapon a
  felhasználó írásban nyilatkozik arról, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jelen
  szabályzatba foglalt tájékoztatást megismerte, és valamennyi megadott adatának
  nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához önkéntesen, határozottan hozzájárul. Ezen
  hozzájárulás hiányában az adatkezelő jogosult a regisztrációt megtagadni.
  A regisztrációs adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok addig maradnak a rendszerben, amíg
  azok törlését a felhasználó nem kezdeményezi az adatkezelőnél. A sikeres regisztrációhoz
  bizonyos személyes adatok megadása kötelező, azonban ezen adatokat is kizárólag
  önkéntesen, szabad akaratából adja meg valamennyi felhasználó. A különleges adatokat
  tartalmazó mezők kitöltése nem kötelező, de amennyiben a felhasználó kitölti, az
  adatkezelésre vonatkozó fentiekben meghatározott írásbeli hozzájárulás ezekre is kiterjed.
  Sikeres regisztráció esetén a felhasználó email címére kap visszaigazolást.
 3. Az adatok nyilvántartása
  Az adatkezelőnek jogszabályban előírt kötelezettsége nyilvántartást vezetni azokról a
  felhasználókról, akik a IV.2. pontban foglaltak szerint hozzájáruló nyilatkozatot tettek.
 4. Az adatok kezelése és védelme
  Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
  biztonságáról, az érintettek magánszférájának védelméről, köteles továbbá megtenni azokat a
  technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek
  az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
  véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
  hozzáférhetetlenné válás ellen.
  A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
  további intézkedésekkel biztosítja
  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszer jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
  berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
  berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
  és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe;
  e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
  Az adatokat winchesterein tároljuk. Az adatokat a külső támadások ellen tűzfal védi. Külső
  jogosulatlan támadásokért az adatkezelő és a feldolgozó nem vállal felelősséget, kivéve ha
  azok az adatkezelő/feldolgozó mulasztásával illetve szándékos magatartásával összefüggnek.
 5. Az érintettek jogai és érvényesítésük
  A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek feldolgozott adataikról, azok forrásáról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
  adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak
  továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás a
  sosinformacio@gmail.com email címen kérhető. Az adatkezelő köteles a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
  közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás csak a törvény által
  meghatározott esetekben tagadható meg.
  A személyes adatot törölni kell, ha
  a) kezelése jogellenes;
  b) az érintett kéri;
  c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
  határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  Az adatkezelés az adatok fentiekben meghatározott törléséig tart. Az adatok módosítását a
  felhasználók személyesen végezhetik el bejelentkezés után, a személyes adatlapjukon. Az
  adatok törlését a felhasználók írásban kérhetik az adatkezelőtől.
 6. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
  jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
  érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
  közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
  legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
  döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
  beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,
  valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
  akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
  intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő
  a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
  számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 7. Bírósági jogérvényesítés
  Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IV.6. pontban meghatározott esetekben
  bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
  bizonyítani.
  A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi
  Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
  választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt
  is megindítható.

Aktív Online Reklámok weboldal a fentiek figyelembe vételével és betartásával működik, külső regisztrációra jelen pillanatban van lehetőség, az oldalon megtalálható “Ajánlatkérés” adatlap és “Jelentkezem” adatlap segítségével lehet a meghirdetett lehetőségekre jelentkezni a meghatározott és jogilag szabályozott formában. Amennyiben bármi jogsértést tapasztal az adatvédelemmel kapcsolatosan kérem jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:

Aktív Online Reklámok Kft
1191 Budapest, Hamvas u. 7-9
Adószám:32048223-1-43
Közösségi adószám: HU32048223
Cégjegyzékszám:01-09-404360

Clges email: sosinformacio@gmail.com
Tel.: +36 20 319 0979